We build your virtual dreams

Verkoopsvoorwaarden

 • Home
 • Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna beschreven algemene verkoopsvoorwaarden.. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door BiteC uitdrukkelijk aanvaard worden.
 2. Elke bestelling houdt de aanvaarding door de klant van de algemene verkoopsvoorwaarden in en de ontkenning van zijn eigen aankoops- en verkoopsvoorwaarden.
 3. Elke bestelling verplicht de klant ertoe de aankoop te honoreren, onafhankelijk van de wijze waarop de bestelling werd doorgevoerd (post, fax, e-mail). Indien de klant voor eender welke reden de bestelling niet honoreert, kan BiteC kiezen om enerzijds de niet-uitvoering te aanvaarden, in de mate dat ze eerst per aangetekend schrijven schriftelijk werd aangevraagd en een goedkeuring vanwege BiteC werd bekomen; anderzijds kan BiteC de klant verplichten over te gaan tot de honorering van de bestelling ofwel een resolutie voor te stellen met inbegrip van interest en schadevergoeding. In de hypothese van een resolutie van de bestelling, zal de klant verplicht worden een schadevergoeding te betalen van 40% van de waarde van de bestelling. Deze verplichting zal ingaan 8 dagen nadat BiteC per aangetekend schrijven de klant heeft aangemaand om over te gaan tot de honorering van de bestelling.
 4. Bij bestelling dient de klant rekening te houden met het feit dat de goederen pas geleverd worden na betaling van het volledige factuurbedrag.
 5. Alle goederen worden als verkocht en aanvaard beschouwd van zodra zij beschikbaar zijn op de locatie van BiteC, onafhankelijk van de leveringsvoorwaarden en dienen dan ook gehonoreerd te worden. Alle onkosten aangaande vervoer, risico, verzekering en andere gevaren, zijn ten koste van de klant.
 6. Tenzij anders gespecificeerd in een contract tussen klant en BiteC, zijn alle facturen betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, indien de kredietvoorwaarden van de klant werden aanvaard, of contant bij levering indien er geen kredietvoorwaarden toegepast worden.
 7. Om als geldig aanvaard te worden, moeten alle klachten schriftelijk ter attentie van BiteC opgemaakt worden binnen de 8 dagen na levering en/of facturatie. Bovendien mag er onder geen beding materiaal teruggestuurd worden zonder eerst een schriftelijke bevestiging van BiteC te mogen ontvangen met daarop het artikel, de hoeveelheid, de prijs en een reden voor het terugsturen. Het terugsturen van materiaal verlengt in geen geval de betalingstermijn.
 8. Tenzij anders gespecificeerd in een contract tussen klant en BiteC, zijn alle offertes en prijslijsten door BiteC uitgegeven, louter van indicatieve aard en een weerspiegeling van de ad hoc situatie. Indien voor welke externe reden dan ook (verandering van wisselkoersen, prijsstijging van de leverancier, …) de prijzen meer dan 3% afwijken van de origineel vermeldde prijzen, is BiteC gemachtigd om de prijzen in dezelfde verhouding te doen dalen of stijgen.
 9. Tenzij anders gespecificeerd in een contract tussen klant en BiteC, zijn alle vermeldde leveringstermijnen louter indicatief en zijn geenszins bindend. De klant kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding, noch opheffing van de bestelling omwille van het niet naleven van vermeldde leveringstermijnen.
 10. BiteC heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te maken en/of facturen op te stellen, tenzij anders gespecificeerd bij bestelling.
 11. In geval van externe oorzaken kan het bestelproces soms verhinderd worden en dit laat BiteC toe de bestelling éénzijdig deels of volledig te annuleren, zonder verplichting tot schadevergoeding. Voorbeelden van externe oorzaken zijn: het verbod door officiële instanties om handel te bedrijven, staking in de transportwereld, algemene stakingen, brand, overstroming, uitputting stock bij leverancier….
 12. BiteC is niet verantwoordelijke voor eventuele foutieve technische specificaties van een product, aangezien BiteC volledig afhankelijk is van de aangebrachte specificaties door zijn leverancier.
 13. BiteC heeft het recht om een “factoring” bedrijf aan te stellen om haar openstaande facturen op te eisen.
 14. Een korting van 2 % is mogelijk voor alle bestellingen die contant worden afgerekend bij levering, maar enkel op voorwaarde dat deze voorwaarden worden vermeld op de bestelbon. Deze korting wordt enkel toegekend als er geen overschrijding is van de kredietlijn van de klant en wanneer geen facturen onbetaald blijven na het verstrijken van de betalingstermijn.
 15. In geval van niet-betaling van een factuur binnen de betalingstermijn en na ontvangst door de klant van een eerste ingebrekestelling, wordt van rechtswege een verhoging van 10% doorgevoerd op de initiële factuur, bovenop op de maandelijkse interest van 1%, met een minimum van 100,00 euro. De niet-betaling van een verschuldigd bedrag op de vervaldag, maakt het verschuldigde bedrag van alle andere openstaande facturen van rechtswege opeisbaar.
 16. BiteC blijft de eigenaar van alle producten tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of intresten en/of forfaitaire vergoeding. Tot op de dag van betaling mag de klant geen werderverkoop uitvoeren, noch in garantie geven als ruil- of betalingssysteem zonder een schriftelijk akkoord van BiteC.
 17. Gezien onze rol van distributeur, wordt de garantie op alle geleverde goederen herleid tot de garantie die aangeboden wordt door de productleverancier zelf. Deze garantie is niet van tel voor het vervangen van materiaal omwille van slijtage, foutieve manipulaties die leiden tot breuk, verwaarlozing van de normale werkomstandigheden (afwezigheid van aarding, elektrische fluctuaties, micro onderbrekingen van de elektriciteit, te hoge / lage temperaturen of temperatuursverschillen, …), waterschade, noodzakelijk voor het goed functioneren van het materiaal. Aan het einde van de voorgestelde garantieperiode, verzuimt de klant aan alle financiële en technische eisen ten aanzien van BiteC voor het betreffende materiaal.
 18. Verlenging domeinnaam en hosting. Vanaf 01 januari 2017 worden alle domeinnamen en hostings automatisch stilzwijgend verlengd en gefactureerd. Indien u uw domeinnaam en hosting niet langer wenst te verlengen dient u ons twee maanden voor de vervaldag (te vinden op uw laatste factuur) via een schrijven op de hoogte te brengen (geen email). Bij het opzeggen van onze diensten voor de datum van de vervaldag kan de klant geen terugvordering vragen van het reeds betaalde bedrag van de door hem of haar verlengde diensten.
 19. Het feit dat de klant onze algemene verkoopsvoorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van de toepassing ervan. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.
 20. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen, kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Mechelen.