We build your virtual dreams

AUP

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor de dienst Webhosting door BiteC, ook aangeduid met de term “Acceptable Use Policy” of met de afkorting “AUP”. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van het eerder afgesloten contract voor webhosting.
Veel van de hieronder beschreven regels zijn vanzelfsprekend; gezond verstand is dan ook de beste leidraad bij het gebruik van uw account. Deze regels hebben tot doel een optimale dienstverlening voor u en de andere klanten te kunnen garanderen. Een kleine onvoorzichtigheid van uwentwege zal uiteraard niet meteen aanleiding geven tot het afsluiten van uw account; enkel wanneer u ter kwader trouw zou zijn of wanneer u het echt te bont maakt, dan grijpen we in.
BiteC behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de Algemene Voorwaarden de account zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk buiten werking te stellen of de account definitief af te sluiten. In geval van ernstige en/of herhaaldelijke overtredingen van de Algemene Voorwaarden kunnen bijkomende afsluitkosten ten belope van maximaal 250 euro in rekening worden gebracht. De klant stemt ermee in ieder desbetreffend oordeel van BiteC zonder dispuut te aanvaarden en ziet dan ook af van enig rechtsgeding ter zake.

1. Algemeen

1.1. Verantwoordelijkheid
De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van de account.

1.2. Doel
De klant zal zijn account enkel gebruiken om een website te bouwen en te onderhouden op de account en de activiteiten te ondersteunen die uit het houden van die website voortvloeien.

1.3. Gedrag
De klant wordt verondersteld zich verantwoord, respectvol en hoffelijk te gedragen in al zijn handelingen op Internet. Hij zal er in het bijzonder over waken de zogenaamde Nettiquette, zijnde het geheel van geschreven en ongeschreven geplogenheden op Internet, met zorg na te leven. Hij zal geen handelingen stellen die de rechten of de vrije meningsuiting van andere gebruikers of de commerciële belangen van BiteC kunnen schaden, of die door anderen als hinderlijk worden ervaren.

1.4. Toestemming tot ingrijpen
De klant geeft BiteC de toestemming om in geval van overtreding van het contract voor webhosting of deze Algemene Voorwaarden, gelijk welke handeling op de account uit te voeren om de overtreding te doen ophouden. BiteC is niet verplicht om de klant hiervan op voorhand in te lichten of zijn toestemming te vragen, of om enige schadevergoeding toe te kennen voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de klant zou kunnen oplopen als gevolg van dit ingrijpen.

1.5. Toegang tot de account
De klant geeft BiteC de toestemming om zich op om het eender welk ogenblik zonder kennisgeving de toegang te verschaffen tot de account ten gevolge van een verzoek tot technische ondersteuning, voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of om na te gaan of het gebruik van de account in overeenstemming is met de bepalingen van het contract voor webhosting of de Algemene Voorwaarden.

2. Inhoud

2.1. Aard van het inhoudelijk materiaal
De klant zal er op toezien dat de account geen materiaal bevat waarvan het bestaan, de inhoud, het bezit, het gebruik, de invoer, de uitvoer of de distributie erotisch, pornografisch, in strijd met de goede zeden, vulgair, obsceen, kwetsend, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, grof, lasterlijk, onwelvoeglijk, partijpolitiek, politiek extremistisch, illegaal, frauduleus of misleidend van aard is, of dergelijk materiaal of gedrag aanprijst, al dan niet met behulp van hyperlinks. Deze bepaling geldt tevens voor alle dataverkeer dat uitgaat van de klant en/of waarvoor de account gebruikt wordt of bewust ten goede komt.

2.2. Medewerking met autoriteiten
De klant stemt er mee in dat BiteC alle gegevens die verband zouden houden met illegale activiteiten met behulp van de account, doorgeeft aan de bevoegde autoriteiten zonder voorafgaandelijk de klant hierover in te lichten of diens toestemming te vragen.

2.3. Geschiktheid van programmatuur
De klant zal bij de installatie van programmatuur op de account er steeds op toezien dat die programmatuur qua ontwerp en instellingen geschikt is om geïnstalleerd en uitgevoerd te worden op de account. Hij zal in dat verband steeds de richtlijnen van BiteC strikt opvolgen.

3. E-mail en spamming

3.1. Spamming
De klant zal zich onthouden van spamming, d.i. het versturen van e-mail van publicitaire of andere aard naar meerdere geadresseerden die hier niet expliciet om verzocht hebben.

3.2. Rondzendlijsten
De klant zal er zich bij het gebruik van rondzendlijsten per e-mail van vergewissen dat alle geadresseerden expliciet en op eigen initiatief hun abonnement op dergelijke rondzendlijst hebben aangevraagd en dat dergelijke aanvraag ondubbelzinnig geverifieerd werd. De klant zal tevens op het eerste verzoek van een abonnee om van dergelijke lijst geschrapt te worden, dit verzoek onmiddellijk inwilligen. Eenvoudige en expliciete instructies om het abonnement op dergelijke lijst op te zeggen, dienen in ieder bericht van dergelijke lijst opgenomen te worden. Voor het verkrijgen van de adressen die gebruikt worden voor dergelijke rondzendlijsten zal de klant in geen geval beroep doen op derden. Hij zal derden niet toelaten gebruik te maken van zijn rondzendlijsten of de lijsten met e-mail-adressen al dan niet tegen betaling aanbieden. Om de faciliteiten van BiteC minimaal te belasten, zal de klant steeds trachten het verzenden van post aan dergelijke rondzendlijsten te concentreren tussen 08u00 en 12u00 GMT. Indien het gebruik van dergelijke rondzendlijst de faciliteiten van BiteC overbelast, dan kan BiteC het gebruik van die lijst en/of de bijhorende programmatuur tijdelijk of definitief verbieden of onmogelijk maken, ongeacht of de bijhorende programmatuur al dan niet door BiteC ter beschikking werd gesteld.

3.3. Nieuwsgroepen
Bij postings op nieuwsgroepen zal de klant zich onthouden van het veroorzaken van enige overlast, zowel wat het aantal en de omvang van de berichten betreft, als wat het aantal nieuwsgroepen betreft waarnaar de berichten worden verstuurd. Hij zal steeds de gebruiksregels van de desbetreffende nieuwsgroepen strikt naleven.

3.4. Trolling
De klant zal zich onthouden van het versturen van misleidende boodschappen die tot doel hebben uitermate veel respons te genereren.

3.5. Mailbombs
De klant zal zich onthouden van het versturen van e-mail-bommen: berichten die door hun omvang en/of door hun aantal door de ontvanger als hinderlijk worden ervaren. Hij zal tevens nalaten om anderen zonder hun expliciete toestemming te abonneren op rondzendlijsten, ongeacht of die rondzendlijst al dan niet door de klant wordt beheerd. Het versturen van e-mail onder een niet bestaand of vals retouradres is strikt verboden.

3.6. Indirecte spamming
Deze regels betreffende e-mail en nieuwsgroepen gelden tevens voor ieder bericht waarvan uit de inhoud of de berichtheaders rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden afgeleid dat de klant bij BiteC faciliteiten huurt, ongeacht de faciliteiten waarvan gebruik werd gemaakt om het bericht in kwestie te versturen. Het ter beschikking stellen of aanprijzen van programmatuur, verwijzingen of gegevens die de hierboven beschreven niet toegelaten praktijken vergemakkelijken, is eveneens verboden.

4. Veiligheid

4.1. Verantwoordelijkheid
De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de toegangsgegevens en alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit een ongeautoriseerde toegang met gecompromitteerde toegangsgegevens. Iedere toegang met geldige toegangsgegevens zal ten allen tijde worden aanzien als uitgevoerd door de klant, tenzij de klant kan bewijzen dat hem geen schuld treft wat het compromitteren van de toegangsgegevens betreft.

4.2. Vertrouwelijkheid en voorzichtigheid
De klant zal erop toezien dat alle toegangsgegevens zoals logins en wachtwoorden strikt vertrouwelijk blijven. Hij zal de toegangsgegevens niet doorgeven of uitlenen aan derden of toelaten dat derden gebruik maken van de account. Hij zal geen enkele informatie over de configuratie van de account, de gebruikte software, hardware, instellingen of de werkwijze van BiteC, meedelen aan derden. De klant zal er nauwgezet op toezien dat nalatigheden die een mogelijke ongeoorloofde toegang zouden kunnen vergemakkelijken, worden vermeden.

4.3. Gecompromitteerde toegangsgegevens
Indien de klant vermoedt dat de toegangsgegevens gecompromitteerd werden of indien hij vaststelt dat er sprake is geweest van ongeoorloofde toegang tot de account of sabotage ervan, dan zal hij de toegangsgegevens onmiddellijk wijzigen, de account grondig nazien op eventuele sporen van ongeoorloofde toegang, schade of wijzigingen en tevens BiteC hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, alsook alle mogelijke maatregelen nemen om dergelijke incidenten in de toekomst te verhinderen. Indien BiteC vermoedt dat de toegangsgegevens gecompromitteerd werden, dan kan BiteC de toegangsgegevens wijzigen en deze gewijzigde toegangsgegevens nadien aan de klant meedelen.

4.4. Veiligheidsvoorschriften
Hij zal de aanwijzingen van BiteC betreffende de beveiliging van de account strikt opvolgen, zoals de gebruikswijze van programmatuur, de configuratie van de account en het periodiek wijzigen van de toegangsgegevens.

4.5. Extern onderhoud
De klant kan de toegangsgegevens van de account eventueel toevertrouwen aan één persoon buiten zijn organisatie met als enige doel het onderhoud van zijn website te verzekeren. Iedere handeling van dergelijke persoon in verband met de account valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant en zal steeds worden aanzien als uitgevoerd door de klant zelf. Van zodra de klant merkt dat van dit privilege misbruik wordt gemaakt, of hiervan door om het eender wie wordt op de hoogte gesteld, zal hij onmiddellijk BiteC hierover inlichten en de persoon in kwestie de toegang tot de account ontzeggen door o.a. alle relevante wachtwoorden te wijzigen.

4.6. Hacking
De klant zal zich ook zelf niet bezondigen aan enige vorm van kwaadwillig gebruik van de account of pogingen daartoe, in het bijzonder het zich ongeoorloofd trachten toegang te verschaffen tot andere computersystemen dan de dienstverlening en bestanden die strikt tot zijn eigen account behoren, zowel op de infrastructuur van BiteC als darbuiten. Ook andere activiteiten die gezien worden als hacking, zoals het uitpluizen van een ander bestandssysteem dat datgene dat strikt tot zijn account behoort, het nagaan op veiligheidslekken, het uitproberen van faciliteiten die niet expliciet door BiteC zijn aangeduid als deel uitmakende van de gebruiksmogelijkheden van de account, het bewust overbelasten van een computersysteem, het saboteren of besmetten met een virus van een computersysteem of een computersysteem bewust hinderen in zijn normale werking, zijn strikt verboden, evenals pogingen daartoe, ook indien de klant over de toestemming beschikt om op het doelsysteem veiligheids- of performantietests uit te voeren. Ook het misleiden of inschakelen van derden om de hierboven beschreven activiteiten uit te voeren of te laten uitvoeren, evenals pogingen daartoe of actieve of passieve medewerking daaraan, zijn strikt verboden.

5. Auteursrechten

5.1. Wettelijke vereisten
De klant zal erop toezien dat bij het gebruik van zijn account alle wettelijke vereisten betreffende auteursrechten worden nageleefd. Hij zal bovendien geen inhoudelijk materiaal op de account plaatsen dat niet zijn eigen creatie is of waarvoor hij geen expliciete toestemming heeft van diegene die het gecreëerd heeft of er op een andere manier de rechten op bezit, in het bijzonder wat auteursrechtelijk beschermde programmatuur, muziek of films betreft.

5.2. Onrechtstreekse overtreding
Al deze bepalingen gelden tevens voor iedere transfer van gegevens die gebruik maakt van de faciliteiten van BiteC of waarin rechtstreeks of onrechtstreeks naar BiteC of faciliteiten van BiteC wordt verwezen. Het ter beschikking stellen of aanprijzen van programmatuur, verwijzingen of gegevens die de hierboven beschreven niet toegelaten praktijken vergemakkelijken, is strikt verboden.

5.3. Programmatuur
De klant zal programmatuur die door BiteC wordt ter beschikking gesteld, niet ontdoen van auteursrechtelijke merktekens of op enige andere manier wijzigen, kopiëren, laten kopiëren, uitlenen, verkopen of voor een ander doel gebruiken dan voor de website die op de account wordt geherbergd. Gezien de sterk variërende reglementering betreffende zogenaamde shareware, is het rechtstreeks aanbieden van gratis programmatuur waarvan de klant de auteur niet is, niet toegelaten. Indien de klant dergelijk materiaal wil aanbieden, dan zal hij verwijzingen voorzien in plaats van de rechtstreekse aanbieding van het materiaal.

6. Overmatig of onrechtmatig gebruik

6.1. Overbelasting
De klant zal er steeds op toezien dat het gebruik van de account geen aanleiding geeft tot het overbelasten van de faciliteiten van BiteC, in het bijzonder dat het eigen gebruik de dienstverlening aan de andere klanten niet in gevaar brengt. Enkel BiteC zal oordelen wat al dan niet wordt aanzien als overmatig of onrechtmatig gebruik van zijn faciliteiten. De klant zal alle richtlijnen van BiteC betreffende het efficiënte, verantwoorde en veilige gebruik van de account nauwgezet opvolgen.

 

6.2. E-mail
De klant zal het e-mail-systeem niet nodeloos zwaar belasten door exuberant meer e-mail te versturen dan andere klanten, noch door mailboxes hoofdzakelijk te gebruiken als opslagplaats voor data. De klant zal er tevens over waken dat mailboxes niet groter worden dan 30 Megabyte en ze daarom geregeld leegmaken door de berichten te (laten) downloaden naar de lokale computer van de respectievelijke gebruikers.

6.3. Programmatuur
De klant zal er specifiek op toezien dat het gebruik van programmatuur binnen de account op een vlotte en efficiënte wijze gebeurt en de faciliteiten van BiteC minimaal belast. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid over alle scripts en gecompileerde programma’s die op de account actief zijn, ongeacht wie de auteur ervan is, evenals alle commando’s of programmatuur die op de account worden uitgevoerd. Ook de programmatuur die door BiteC ter beschikking werd gesteld, valt onder deze bepaling: ondanks de grootste zorg die werd besteed bij het uitkiezen, testen en aanbieden van dergelijke pakketten, is het steeds mogelijk dat deze onder bepaalde omstandigheden de faciliteiten van BiteC overbelasten.

6.4. Gebruik door derden
De klant zal op geen enkel ogenblik faciliteiten van BiteC doorverhuren of gebruiken voor derden of laten gebruiken door derden. Hij zal maatregelen nemen, bijvoorbeeld bij het schrijven van scripts, die parasitair gebruik bemoeilijken of onmogelijk maken.

6.5. Mirroring en bestandsserver
De klant zal zijn account niet gebruiken voor het op geautomatiseerde wijze dupliceren of spiegelen van andere accounts, websites of FTP-sites. Hij zal de account evenmin gebruiken als bestandsserver of opslagplaats voor gegevens voor derden. Hij zal de account niet hoofdzakelijk gebruiken voor de distributie aan derden van materiaal dat in se geen verband houdt met het houden van een website, zoals bibliotheken van software, digitale beelden of geluidsbestanden.

6.6. Opsplitsing
De klant begrijpt dat de gebruikte systeemprogrammatuur reeds voorziet in het opdelen van de serverfaciliteiten ten behoeve van verschillende gebruikers en voor dat doel geoptimaliseerd is (principe van shared hosting), en dat het daarom vanuit het oogpunt van technische realiseerbaarheid alsook contractuele éénduidigheid en aansprakelijkheid niet opportuun zou zijn om individuele accounts nog verder op te splitsen in sub-accounts die schijnbaar evenwaardig zijn aan de volledige dienstverlening. De klant zal daarom de account niet onderverdelen in verschillende ruimtes waarop hij verschillende websites plaatst of laat plaatsen, al dan niet met gebruik van subdomeinen, domain pointers of omleidingstechnieken om de onafhankelijkheid van die verschillende websites nog te benadrukken. In plaats daarvan zal de klant opteren voor het huren van bijkomende accounts. Deze bepaling geldt uiteraard niet voor de verschillende departementen of onderverdelingen van één en dezelfde organisatie.

7. Varia

7.1. Koppeling met domeinnaam
De klant zal er op toezien dat de account steeds gekoppeld is met zijn domeinnaam.

7.2. Gelijkaardigheid van diensten
De klant zal op zijn account en/of website geen diensten aanbieden of aanprijzen die gelijkaardig zijn aan diegene die BiteC aanbiedt.

7.3. Verlenging domeinnaam en hosting
Vanaf 01 januari 2017 worden alle domeinnamen en hostings automatisch stilzwijgend verlengd en gefactureerd. Indien u uw domeinnaam en hosting niet langer wenst te verlengen dient u ons twee maanden voor de vervaldag (te vinden op uw laatste factuur) via een schrijven op de hoogte te brengen (geen email). Bij het opzeggen van onze diensten voor de datum van de vervaldag kan de klant geen terugvordering vragen van het reeds betaalde bedrag van de door hem of haar verlengde diensten.